Bendrosios nuostatos

UAB „Šviežia stotelė“, juridinio asmens kodas 303248908, buveinės adresas: M. Sleževičiaus g. 11, LT-06326 Vilnius, Lietuva, tel. Nr.: +370 616 42 399, el. p.: info@12eat.lt. (toliau – Šviežia stotelė, Bendrovė) pripažįsta, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi mūsų klientams, tiekėjams, partneriams bei kitiems asmenims, kurių asmens duomenis tvarko (toliau – duomenų subjektai), todėl itin atsakingai ir rūpestingai saugo kiekvieno duomenų subjekto privatumą.

Šis privatumo pranešimas numato, kaip Šviežia stotelė tvarko duomenų subjektų asmens duomenis, įskaitant, informaciją, kokie asmens duomenys tvarkomi, kaip jie renkami ir toliau tvarkomi, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Privatumo pranešimas yra parengtas remiantis šiais teisės aktais:

 • Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau– BDAR arba Reglamentas);
 • 2018 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas nr. XIII-1426 (toliau- ADTAĮ);
 • 2004 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas Nr. IX-2135;

Kaip renkame jūsų duomenis?

Kaip surenkame jūsų duomenis priklauso nuo paslaugų, kurias mes jums teikiame ar nuo mūsų bendradarbiavimo pobūdžio.

Šviežia stotelė tvarko duomenis:

 • Gautus tiesiai iš duomenų subjekto (jūsų), pvz. kai atsiunčiate mums užklausas ar pranešimus nurodytais kontaktais, pasirašote su mumis bendradarbiavimo sutartis, ar atsiunčiate mums savo gyvenimo aprašymą kandidatuojant į laisvas darbo vietas;
 • kurie yra generuojami, kai Jūs naudojatės mūsų paslaugomis, pvz., kai naudojatės mūsų tinklu ir paslaugomis, t.y. skambinate telefonu, siunčiate trumpąją žinutę (SMS), naršote internete, lankotės mūsų interneto svetainėse ir pan.;
 • kuriuos gauname iš kitų šaltinių, pvz., esant pagrindui, iš kitų įstaigų ar bendrovių t.y. bankų, viešai prieinamų registrų, kredito biurų (pvz. UAB „Creditinfo“), draudimo bendrovių, darbo biržos ir kt.

Kokiais tikslais ir kokius asmens duomenis tvarkome?

Duomenų rinkimo tikslas Teisinis pagrindas Tvarkomų asmens duomenų kategorijos Duomenų saugojimo terminas
Darbuotojų  atranka Sutikimas, teisėtas interesas, veiksmai norint sudaryti sutartį Vardas, pavardė, amžius, gimimo metai, kontaktai, išsilavinimas, kvalifikacija, darbo patirtis, pomėgiai. Iki atrankos pabaigos
Darbuotojų darbo vietos sukūrimas ir administravimas Sutarties vykdymas Vardas, pavardė, adresas, asmens kodas, kontaktai, banko sąskaitos nr. Iki darbo sutarties pabaigos ir LR įstatymų numatyta tvarka
Klientų sutarčių administravimas Sutarties vykdymas Kontaktinių asmenų vardas, pavardė, pareigos, kontaktai, užsakymuose ar komunikacijoje esama informacija. Iki sutarties pabaigos ir LR įstatymų numatytais terminais.
Prekių ir paslaugų tiekėjų sutarčių administravimas Sutarties vykdymas Kontaktinių asmenų pareigos, vardas, pavardė, kontaktai, užsakymuose ar komunikacijoje esama informacija. Iki sutarties pabaigos ir LR įstatymų numatytais terminais.
Tiesioginė rinkodara Sutikimas Kontaktinių asmenų pareigos, vardas, pavardė, kontaktai. Iki atsisakius tiesioginės rinkodaros
Pirkėjų pasitenkinimo paslauga apklausos duomenų analizė Sutikimas IP adresas. 12 mėn. po apklausos užbaigimo
Momentinis vaizdo filmavimas turto apsaugos tikslu Teisėtas interesas Vaizdo kamerų užfiksuojamas vaizdas. Nesaugoma
Socialinių tinklų paskyros Sutikimas Vardas, pavardė, kontaktai, nuotraukos, vaizdo įrašai, komunikacijoje esama informacija. Iki vartotojas yra Šviežios stotelės paskyrų sekėjas
Konkursai Sutikimas Vardas, pavardė, kontaktai Iki prizo įteikimo konkurso laimėtojui
Vaizdo filmavimas turto apsaugos tikslu sandėlyje Teisėtas interesas Vaizdo kamerų užfiksuojamas vaizdas. 14 d.
Automobilių GPS Teisėtas interesas Automobilio nuvažiuotas atstumas, adresai, laikas, kuro pylimai, agresyvus važiavimas 12 mėn.

 

Kaip apsaugome jūsų duomenis?

Siekiant užtikrinti pavojų atitinkančio lygio saugumą tvarkant duomenis, Šviežia stotelė yra įgyvendinusi tinkamas technines ir organizacines priemones. Bendrovė, parinkdama ir įgyvendindama tinkamas technines ir organizacines priemones duomenų tvarkymo saugumui užtikrinti vadovaujasi ENISA gairėmis, gerosiomis informacinės saugos praktikomis, VDAI parengtomis „Tinkamų organizacinių ir techninių duomenų saugumo priemonių įgyvendinimo gairėmis asmens duomenų valdytojams ir tvarkytojams“: https://vdai.lrv.lt/uploads/vdai/documents/files/Rekomend_tech_priemones_gaires_2018.pdf

Kam teikiame jūsų duomenis?

Duomenims tvarkyti Šviežia stotelė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina atitiktį BDAR ir tokį patį asmens duomenų saugumo lygį, koks yra nustatytas Šviežia stotelė asmens duomenų politikoje.

Pateikiame Šviežia stotelė pasitelktų duomenų gavėjų kategorijų sąrašą:

 • UAB „Mantinga“ įmonių grupės įmonėms.
 • mūsų profesiniams patarėjams, auditoriams;
 • bankams, transporto organizacijoms ar kitiems juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims, jei sudaromi mūsų tarpusavio sandoriai reikalauja bankų finansavimo, krovinio pervežimo ir (ar) kito tipo paslaugos suteikimo;
 • notarams, jeigu su Jumis sudaroma sutartis reikalauja notarinės formos;
 • antstoliams, teisines ir/ar skolų išieškojimo paslaugas teikiantiems subjektams, reikalavimo teisę į skolą perimantiems subjektams; jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų tvarkytojams;
 • duomenų centrų, prieglobos, debesijos, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančioms, programinę įrangą kuriančioms, teikiančioms, palaikančioms ir vystančioms įmonėms, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančioms įmonėms, ryšio paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • archyvavimo, fizinės ir/ar elektroninės apsaugos, turto valdymo ir/ar kitas verslo paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • kitiems tretiesiems asmenimis, kiek tai susiję su mūsų verslo pardavimu, susijungimais, pirkimais arba viso verslo ar dalies reorganizacija, ar vykdant panašius pokyčius;
 • įstatymų numatyta tvarka valstybės institucijoms: Valstybinei mokesčių inspekcijai, Registrų Centrui, Sodrai, Darbo biržai ir kt.;
 • teisėsaugos institucijoms pagal jų pateiktą prašymą arba mūsų iniciatyva, jei yra įtarimų, kad buvo įvykdyta nusikalstama veika, taip pat teismams ir kitoms ginčų nagrinėjimo institucijoms; mokesčių administratoriams.

Paprastai duomenų subjektų asmens duomenis tvarkome ir saugome Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės (ES/ EEE) teritorijoje, tačiau asmens duomenis galime perduoti ir už ES / EEE ribų, kai tai yra būtina siekiant įgyvendinti tikslus, dėl kurių tie duomenys yra surinkti ir valdomi.

Be duomenų subjekto sutikimo, to asmens duomenis galime perduoti už ES / EEE ribų, jei yra įgyvendinta bent viena iš šių priemonių:

 • Europos Komisija yra pripažinusi, kad valstybė užtikrina pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą;
 • Jungtinėse Amerikos Valstijose esantis duomenų gavėjas yra sertifikuotas pagal ES ir JAV susitarimo, vadinamo „privatumo skydu“, reikalavimus;
 • Yra sudaryta sutartis pagal standartines Europos Komisijos patvirtintas sąlygas,
 • Laikomasi elgesio kodeksų ar taikomos kitos apsaugos priemonės pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.

Kokias teises turite?

Vadovaujantis BDAR nuostatomis, Jūs, kaip duomenų subjektas galite pasinaudoti šiomis teisėmis:

 1. 1. Teisė susipažinti su asmens duomenimis. T.y. pateikti prašymą suteikti informaciją, ar jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, o jeigu asmens duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su tvarkomais jūsų asmens duomenimis.
 2. Teisė ištaisyti asmens duomenis. T. y. pateikti prašymą ištaisyti Jūsų asmens duomenis jei nustatote, kad mūsų tvarkomi asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs.
 3. 3. Teisė ištrinti duomenis (teisė „būti pamirštam“). y. pateikti prašymą ištrinti Jūsų asmens duomenis jei manote, kad jūsų duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai.
 4. Teisė apriboti duomenų tvarkymą. T. y. Pateikti prašymą apriboti (sustabdyti) Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai, pvz., jūs prašote ištaisyti jūsų asmens duomenis (kol tikrinamas asmens duomenų tikslumas ir (ar) jie taisomi), nustatoma, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ir jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, jūs pareiškėte nesutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo ir kt.
 5. Teisė į duomenų perkelimą. T. y. pateikti prašymą perkelti jūsų asmens duomenis, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, perkelti jums ir (arba) kitam duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu.
 6. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu. T. y. išreikšti nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kai duomenys yra tvarkomi Mantinga teisėto intereso arba viešojo intereso teisiniu pagrindu.
 7. 7. Teisė reikalauti, kad Jums nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas, dėl kurio jums kyla teisinės pasekmės arba kuris panašiu būdu jums daro didelį poveikį;
 8. Teisė bet kuriuo metu atšaukti mums duotus sutikimus, dėl asmens duomenų tvarkymo, pvz. dėl tiesioginės rinkodaros.
 9. Jūs turite teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau jūsų asmens duomenų pateikimas yra reikalingas ir būtinas šiame privatumo pranešime nurodytiems tikslams įgyvendinti, todėl Jums nepateikus savo asmens duomenų, Šviežia stotelė gali nepavykti įgyvendinti išvardytų tikslų.

Kaip galite pasinaudoti savo teisėmis?

Savo teises galite įgyvendinti:

 1. Siunčiant mums laisvos formos prašymą el. pašto adresu info@12eat.lt. Prašymas turi būti pasirašytas ir atskenuotas, taip pat prie prašymo turi būti pateikta asmens dokumento kopija, tam, kad galėtume įsitikinti jūsų tapatybe.
 2. Siunčiant prašymą registruotu paštu, adresu M. Sleževičiaus g. 11, LT-06326 Vilnius, nurodant, kad laiškas skirtas generaliniam direktoriui. Prašymas turi būti pasirašytas. Prie prašymo turi būti pridėta jūsų asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

Prašymas turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ir kiti duomenys pageidaujamos formos ryšiui palaikyti, informacija apie tai, kokią iš duomenų subjekto teisių ir kokia apimtimi duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti.

Išskirtiniais atvejais, kilus įtarimams dėl duomenų subjekto tapatybės, pasiliekame sau teisę paprašyti papildomos informacijos, kuri mums padėtų įsitikinti besikreipiančio asmens tapatybe, pvz. atsakyti į papildomus klausimus, susijusius su mūsų bendradarbiavimu, pateikti notaro patvirtintus dokumentus ir kt.

Atsakymą į Jūsų prašymą mes pateiksime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, mes, Jums apie tai pranešę, turėsime teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos.

Šviežia stotelė turi teisę atsisakyti nagrinėti duomenų subjekto prašymą, jei nustatytų, jog prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio.

Jei nepavyktų sprendimo rasti kartu, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.vdai.lrv.lt), kuri yra atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Kur galite kreiptis dėl klausimų, susijusių su asmens duomenimis?

Jei dėl šiame privatumo pranešime pateiktos informacijos ar Jūsų asmens duomenų apsaugos ir Jūsų teisių įgyvendinimo Šviežioje stotelėje iškiltų klausimų, įskaitant pranešimus apie pastebėtus asmens duomenų pažeidimus, maloniai prašome kreiptis į Šviežia stotelė generalinį direktorių bet kuriuo Jums patogiu būdu:

 • el. paštu: info@12eat.lt;
 • telefonu: +370 616 42 399;
 • raštu adresu M. Sleževičiaus g. 11, LT-06326 Vilnius

Kokius slapukus ir kaip naudojame?

Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai Jūs apsilankote svetainėje. Dėl jo interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), kad jums nereikėtų jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, bei daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę.

Svetainėje naudojamų slapukų sąrašas:

Slapuko pavadinimas Savininkas Duomenų tvarkymo tikslas Galiojimo laikas Slapuko pobūdis
_ga .12eat.lt Šį slapuką įdiegė „Google Analytics“. Slapukas naudojamas norint apskaičiuoti lankytojo, seanso, kampanijos duomenis ir sekti svetainės naudojimą svetainės analizės ataskaitoje. Slapukai saugo informaciją anonimiškai ir priskiria atsitiktinai sugeneruotą skaičių unikaliems lankytojams identifikuoti. 1 metai 20 dienų 8 valandos 56 minutės Analitinis
_gid .12eat.lt Šį slapuką įdiegė „Google Analytics“. Slapukas naudojamas saugoti informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi svetaine, ir padeda sukurti analitinę ataskaitą apie tai, kaip sekasi tinklalapiui. Surinkti duomenys, įskaitant lankytojų skaičių, šaltinį, iš kur jie atsirado, ir puslapiai buvo paviešinti anoniminiu pavidalu. 1 metai 19 dienų 15 valandų 27 minutės Analitinis
_gat .12eat.lt Šiuos slapukus įdiegė „Google Universal Analytics“, kad sumažintų užklausų rodiklį ir apribotų duomenų rinkimą didelio srauto svetainėse. 1 metai 19 dienų 15 valandų 25 minutės Našumo gerinimo
woosw_key .12eat.lt Serverio slapukas, naudojamas HTTPS 1 metai 19 dienų 15 valandų 35 minutės Kita
__cfduid .cookieinfoscript.com Slapuką naudoja cdn tarnybos, pvz., „CloudFare“, norėdami identifikuoti atskirus klientus už bendro IP adreso ir pritaikyti saugos parametrus kiekvienam klientui. Tai neatitinka jokio vartotojo ID žiniatinklio programoje ir nesaugo jokios asmens identifikavimo informacijos. 1 metai 30 dienų Būtinas
__cf_bm .cookieinfoscript.com Šį slapuką nustato „CloudFare“. Slapukas naudojamas palaikyti „Cloudfare Bot Management“. 1 metai 19 dienų 15 valandų 25 minutės Funkcinis
we-love-cookies .12eat.lt Sutikimas su privatumo politika Iki kol bus ištrintas Analitinis

 

 

  Užpildykite užklausos formą