Vispārīgie nosacījumi

SIA “12eat Latvija”, juridiskās personas reģ. Nr. 40203244444, ofisa adrese: Spilves ielā 22-1, Rīga, LV-1055, Latvija, Lietuva, tālr.: +371 202 61 918, e-pasts: info@12eat.lv (turpmāk tekstā – 12eat Latvija, Sabiedrība) atzīst, ka personas datu aizsardzība ir svarīga mūsu klientiem, piegādātājiem, partneriem un citām personām, kuru personas datus tā apstrādā (turpmāk tekstā – Datu subjekti), tāpēc katra Datu subjekta privātumu tā glabā īpaši atbildīgi un rūpīgi.

Šis privātuma paziņojums paredz, kā 12eat Latvija apstrādā Datu subjektu personas datus, ieskaitot informāciju, kādi personas dati tiek apstrādāti, kā tie tiek vākti un tālāk apstrādāti, cik ilgu laiku tiek glabāti, kam tiek sniegti, kādas ir Datu subjektu tiesības un kur vērsties saistībā ar šo tiesību īstenošanu vai citiem ar personas datu apstrādi saistītiem jautājumiem.

Privātuma paziņojums ir sagatavots, balstoties uz šiem tiesību aktiem:

 • Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula);
 • Fizisko personu datu apstrādes likums;
 • Informācijas sabiedrības pakalpojumu likums.

Kā vācam Jūsu datus?

Tas, kā vācam Jūsu datus, ir atkarīgs no pakalpojumiem, kurus mēs Jums sniedzam, vai no mūsu sadarbības veida.

12eat Latvija apstrādā datus:

 • kas saņemti tieši no Datu subjekta (Jums), piem., kad atsūtāt mums pieprasījumus vai paziņojumus uz norādītajiem kontaktiem, parakstāt ar mums sadarbības līgumus vai atsūtāt mums savu dzīves aprakstu, pretendējot uz darba vakancēm;
 • kas tiek ģenerēti, kad Jūs izmantojat mūsu pakalpojumus, piem., kad izmantojat mūsu tīklu un pakalpojumus, t. i., zvanāt pa tālruni, sūtāt īsziņu (SMS), pārlūkojat tīmekli, apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes u.tml.;
 • kurus saņemam no citiem avotiem, piem., esot pamatam, no citām iestādēm vai sabiedrībām, t. i., bankām, publiski pieejamajiem reģistriem, kredītbirojiem (piem., UAB “Creditinfo”), apdrošināšanas aģentūrām, Darba biržām u.c.

Kādos nolūkos un kādus personas datus apstrādājam?

Datu vākšanas mērķis

Juridiskais pamats

Apstrādājamo personas datu kategorijas

Datu glabāšanas termiņš

Darbinieku atlase

Piekrišana, likumiskā interese, darbības, lai noslēgtu līgumu

Vārds, uzvārds, vecums, dzimšanas gads, kontaktinformācija, izglītība, kvalifikācija, darba pieredze, hobiji

Līdz atlases beigām

Darbinieku darba vietas izveidošana un administrēšana

Līguma izpilde

Vārds, uzvārds, adrese, personas kods, kontaktinformācija, bankas konta Nr.

Līdz darba līguma beigām un LR likumos noteiktajā kārtībā

Klientu līgumu administrēšana

Līguma izpilde

Kontaktpersonu vārds, uzvārds, amats, kontaktinformācija, pasūtījumos vai komunikācijā esošā informācija

Līdz līguma beigām un LR likumos noteiktajos termiņos

Preču un pakalpojumu piegādātāju līgumu administrēšana

Līguma izpilde

Kontaktpersonu amats, vārds, uzvārds, kontaktinformācija, pasūtījumos vai komunikācijā esošā informācija

Līdz līguma beigām un LR likumos noteiktajos termiņos

Tiešais mārketings

Piekrišana

Kontaktpersonu amats, vārds, uzvārds, kontaktinformācija

Līdz lietotājs atsakās no tiešā mārketinga

Pircēju apmierinātības pakalpojums, aptaujas datu analīze

Piekrišana

IP adrese

12 mēn. pēc aptaujas beigām

Tūlītēja video filmēšana īpašuma aizsardzības nolūkos

Likumiskā interese

Videokameru fiksētais attēls

Netiek glabāts

Sociālo tīklu konti

Piekrišana

Vārds, uzvārds, kontaktinformācija, fotogrāfijas, videoieraksti, komunikācijā esošā informācija

Kamēr lietotājs ir Šviežia stotelė kontu sekotājs

Konkursi

Piekrišana

Vārds, uzvārds, kontaktinformācija

Līdz balvas nodošanai konkursa uzvarētājam

Video filmēšana noliktavā īpašuma aizsardzības nolūkos

Likumiskā interese

Videokameru fiksētais attēls

14 d.

Automašīnu GPS

Likumiskā interese

Automašīnu nobrauktais attālums, adreses, laiks, degvielas uzpildes, agresīva braukšana

12 mēn.

Kā aizsargājam Jūsu datus?

Lai, apstrādājot datus, nodrošinātu briesmām atbilstoša līmeņa aizsardzību, 12eat Latvija ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos līdzekļus. Sabiedrība, izvēloties un īstenojot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos līdzekļus datu drošības nodrošināšanai, vadās pēc ENISA vadlīnijām, labajām informācijas drošības praksēm, VDAI sagatavotajām “Atbilstošu organizatorisko un tehnisko datu aizsardzības līdzekļu īstenošanas vadlīnijām personas datu pārvaldītājiem un apstrādātājiem”: https://vdai.lrv.lt/uploads/vdai/documents/files/Rekomend_tech_priemones_gaires_2018.pdf

Kam sniedzam Jūsu datus?

Datu apstrādei 12eat Latvija izmanto tikai tos datu apstrādātājus, kuri nodrošina atbilstību VDAR un tādu pašu personas datu aizsardzības līmeni, kāds ir noteikts 12eat Latvija personas datu politikā.

12eat Latvija izmantoto datu saņēmēju kategoriju saraksts:

 • UAB “Mantinga” uzņēmumu grupas uzņēmumi;
 • mūsu profesionālie padomdevēji, auditori;
 • bankas, transporta organizācijas un citas juridiskās un (vai) fiziskās personas, ja mūsu savstarpēji noslēdzamie darījumi pieprasa banku finansējumu, kravu pārvadājumus un (vai) cita tipa pakalpojumu sniegšanu;
 • notāri, ja ar Jums noslēdzamais līgums pieprasa notariālu formu;
 • tiesu izpildītāji, subjekti, kuri sniedz juridiskus un (vai) parādu piedziņas pakalpojumus un kuri pārņem tiesības uz parāda pieprasījumu; apvienoto parādnieku datu failu apstrādātāji;
 • uzņēmumi, kuri sniedz datu centru, izvietošanas, mākoņa, mājaslapas administrēšanas un saistītus pakalpojumus; uzņēmumi, kuri izstrādā, piedāvā, uztur un attīsta programmatūru; uzņēmumi, kuri sniedz informāciju tehnoloģiju infrastruktūras un sakaru pakalpojumus;
 • uzņēmumi, kuri sniedz reklāmas un mārketinga pakalpojumus;
 • uzņēmumi, kuri sniedz arhivēšanas, fiziskās un (vai) elektroniskās aizsardzības, īpašuma pārvaldes un (vai) citus biznesa pakalpojumus;
 • citas trešās personas, cik tas ir saistīts ar mūsu biznesa pārdošanu, apvienošanu, iepirkumiem, visa biznesa vai daļas reorganizāciju vai, īstenojot līdzīgas izmaiņas;
 • Valsts institūcijas likumos noteiktajā kārtībā: Valsts nodokļu inspekcija, Reģistru Centrs, “Sodra” (Valsts sociālās apdrošināšanas pārvalde pie Sociālās drošības un darba ministrijas), Darba birža u.c.;
 • tiesībsargājošās institūcijas pēc to pieprasījuma vai pēc mūsu iniciatīvas, ja pastāv aizdomas, ka ir veikta noziedzīga darbība, tāpat tiesas un citas strīdu izskatīšanas institūcijas; nodokļu administratori.

Parasti Datu subjektu personas datus apstrādājam un glabājam Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas (ES/EEK) teritorijā, taču personas datus varam nodot arī ārpus ES/EEZ robežām, ja tas ir būtiski, lai sasniegtu mērķus, kuru dēļ konkrētie dati tiek vākti un pārvaldīti.

Bez Datu subjekta piekrišanas tā personas datus varam nodot ārpus ES/EEZ robežām, ja tiek īstenots vismaz viens no šiem līdzekļiem:

 • Eiropas Komisija ir atzinusi, ka valsts nodrošina pietiekama līmeņa personas datu aizsardzību;
 • Amerikas Savienotajās Valstīs esošais datu saņēmējs ir sertificēts atbilstoši ES un ASV, tā saucamās, “privātuma vairoga” vienošanās prasībām;
 • ir noslēgts līgums atbilstoši Eiropas Komisijas apstiprinātiem standarta nosacījumiem;
 • Tiek ievērots rīcības kodekss vai piemēroti citi aizsardzības līdzekļi atbilstoši Vispārīgajai datu aizsardzības regulai.

Kādas ir Jūsu tiesības?

Vadoties pēc VDAR nosacījumiem, Jūs kā Datu subjekts varat īstenot šīs tiesības:

 1. tiesības iepazīties ar personas datiem, t. i., iesniegt pieprasījumu sniegt informāciju, vai Jūsu personas dati tiek apstrādāti, un, ja personas dati tiek apstrādāti, Jums ir tiesības iepazīties ar Jūsu apstrādājamajiem personas datiem;
 2. tiesības labot personas datus, t. i., iesniegt pieprasījumu labot Jūsu personas datus, ja konstatējat, ka mūsu apstrādājamie personas dati ir nepareizi, neizsmeļoši vai neprecīzi;
 3. tiesības dzēst datus (tiesības “būt aizmirstam”), t. i., iesniegt pieprasījumu dzēst Jūsu personas datus, ja uzskatāt, ka Jūsu dati tiek apstrādāti nelikumīgi vai negodīgi;
 4. tiesības ierobežot datu apstrādi, t. i., iesniegt pieprasījumu ierobežot (apturēt) Jūsu personas datu apstrādi, izņemot glabāšanu – tajā gadījumā, kad, piem., Jums lūdzot labot Jūsu personas datus (kamēr tiek precizēta personas datu precizitāte, ja (un vai) tie tiek apstrādāti), tiek konstatēts, ka personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, un Jūs nepiekrītat datu dzēšanai, Jūs nepiekrītat savu personas datu apstrādei u.c.;
 5. tiesības uz datu pārvietošanu, t. i., iesniegt pieprasījumu pārvietot Jūsu personas datus, kas tiek apstrādāti ar automatizētiem līdzekļiem, Jums un (vai) citam datu pārvaldītājam sistematizētā, ierasti lietojamā un datoram nolasāmā formātā;
 6. tiesības nepiekrist datu apstrādei, t. i., nepiekrist personas datu apstrādei, kad dati tiek apstrādāti uz “Mantinga” likumiskās intereses vai publiskās intereses pamata;
 7. tiesības pieprasīt, lai Jums netiktu piemērots tikai ar automatizētu datu apstrādi, ieskaitot profilēšanu, pamatojams risinājums, kura dēļ Jums rodas juridiskas sekas vai kurš līdzīgā veidā Jūs būtiski ietekmē;
 8. tiesības jebkurā laikā atcelt mums sniegtās piekrišanas par personas datu apstrādi, piem., tiešā mārketinga nolūkos;
 9. tiesības atteikties sniegt savus personas datus, taču Jūsu personas datu sniegšana ir nepieciešama un obligāta, lai īstenotu šajā privātuma paziņojumā norādītos mērķus, tāpēc, Jums nespiedzot savus personas datus, 12eat Latvija var neizdoties īstenot minētos mērķus.

Kā varat īstenot savas tiesības?

Savas tiesības varat īstenot:

 1. Sūtot mums pieprasījumu brīvā formā uz e-pasta adresi info@12eat.lv. Pieprasījumam ir jābūt parakstītam un noskenētam, tāpat tam jāpievieno personas dokumenta kopija, lai mēs varētu pārliecināties par Jūsu identitāti.
 2. Sūtot pieprasījumu iereģistrētā vēstulē uz adresi Spilves ielā 22-1, Rīga, LV-1055, Latvija, jānorāda, ka vēstule paredzēta ģenerāldirektoram. Pieprasījumam ir jābūt parakstītam. Pieprasījumam jāpievieno Jūsu personas identitāti apliecinoša dokumenta kopija.

Pieprasījumam ir jābūt salasāmam, parakstītam, tajā jānorāda Datu subjekta vārds, uzvārds, dzīvesvieta un citi dati sakaru uzturēšanai vēlamajā formā, informācija par to, kuru no Datu subjekta tiesībām un kādā apmērā Datu subjekts vēlas īstenot.

Atsevišķos gadījumos, ja rodas aizdomas par Datu subjekta identitāti, paturam tiesības lūgt papildu informāciju, kura mums palīdzētu pārliecināties par personas, kura vēršas, identitāti, piem., atbildēt uz papildu jautājumiem, kas saistīti ar mūsu sadarbību, iesniegt notāra apstiprinātus dokumentus u.c.

Atbildi uz Jūsu pieprasījumu sniegsim ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas. Izņēmuma gadījumos, kas prasa papildu laiku, mums, Jums par to paziņojot, būs tiesības pagarināt pieprasāmo datu sniegšanas vai citu jūsu pieprasījumā norādīto prasību izskatīšanas termiņu līdz 60 (sešdesmit) kalendārajām dienām no Jūsu vēršanās dienas.

12eat Latvija ir tiesības atteikties izskatīt Datu subjekta pieprasījumu, ja tā konstatē, ka pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti vai neproporcionāli, pirmkārt, to satura atkārtošanās dēļ.

Ja neizdotos atrast kopīgu risinājumu, Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijas (www.dvi.gov.lv), kas ir atbildīga par personas datu aizsardzību reglamentējošo tiesību aktu uzraudzību un kontroli.

Datu valsts inspekcija: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050; tālrunis: 67223131; elektroniskā pasta adrese: info@dvi.gov.lv; tīmekļa vietnes adrese: www.dvi.gov.lv

Kur varat vērsties ar jautājumiem par personas datiem?

Ja Jums rodas jautājumi saistībā ar šajā privātuma paziņojumā sniegto informāciju vai Jūsu personas datu aizsardzību, vai Jūsu tiesību īstenošanu 12eat Latvija, ieskaitot paziņojumus par pamanītajiem personas datu pārkāpumiem, laipni aicinām vērsties pie 12eat Latvija ģenerāldirektora jebkurā Jums ērtā veidā:

 • uz e-pastu: info@12eat.lv;
 • pa tālruni: +371 202 61 918;
 • rakstiski uz adresi Spilves ielā 22-1, Rīga, LV-1055, Latvija

Kādus sīkfailus un kā izmantojam?

Sīkfails (angliski cookie) ir mazs teksta fails, kuru mājaslapa ieraksta Jūsu datora vai mobilās ierīces pārlūkprogrammā, Jums apmeklējot mājaslapu. Tā dēļ mājaslapa var noteiktu laiku “atcerēties” Jūsu darbības un opcijas (piem., reģistrācijas vārdu, valodu, fonta izmēru un citas attēlojamās opcijas), lai katru reizi, kad apmeklējat mājaslapu vai pārlūkojat tās lapas, Jums tos nevajadzētu ievadīt no jauna.

Sīkfailu savāktā informācija ļauj mums nodrošināt Jums iespēju pārlūkot ērtāk un uzzināt vairāk par mājaslapas lietotāju rīcību, analizēt tendences un uzlabot mājaslapu.

Sīkdatnes nosaukums

 

Domēns

Datu apstrādes mērķis

 

Derīguma termiņš

 

Sīkdatnes būtība

 

_ga

.12eat.lt

Šo sīkfailu ir instalējis Google Analytics. Sīkdatne tiek izmantota, lai aprēķinātu apmeklētāju, sesiju, kampaņas datus un sekotu vietnes lietojumam vietnes analīzes pārskatā. Sīkdatnes saglabā informāciju anonīmi un piešķir nejauši ģenerētu numuru, lai identificētu unikālos apmeklētājus.

1 gadi 20 dienas 8 stundas 56 minūtes

Analītiski

_gid

.12eat.lt

Šo sīkfailu ir instalējis Google Analytics. Sīkdatne tiek izmantota, lai saglabātu informāciju par to, kā apmeklētāji izmanto vietni, un palīdz izveidot analīzes pārskatu par to, kā darbojas vietne. Apkopotie dati, tostarp apmeklētāju skaits, avots, no kurienes viņi nākuši, un lapas tika anonīmā formā.

1 gadi 19 dienas 15 stundas 27 minūtes

Analītiski

_gat

.12eat.lt

Šīs sīkdatnes ir instalējis Google Universal Analytics, lai ierobežotu pieprasījumu līmeni, lai ierobežotu datu apkopošanu vietnēs ar augstu datplūsmu.

1 gadi 19 dienas 15 stundas 25 minūtes

Izrāde

woosw_key

.12eat.lt

Servera sīkfails, kas izmantots HTTPS

1 gadi 19 dienas 15 stundas 35 minūtes

Cits

__cfduid

.cookieinfoscript.com

Sīkdatni izmanto cdn pakalpojumi, piemēram, CloudFare, lai identificētu atsevišķus klientus aiz koplietojamas IP adreses un katram klientam piemērotu drošības iestatījumus. Tas neatbilst nevienam tīmekļa lietojumprogrammas lietotāja ID un nesaglabā personu identificējošu informāciju.

1 gadi 30 dienas

Nepieciešams

__cf_bm

.cookieinfoscript.com

Šo sīkfailu nosaka CloudFare. Sīkdatne tiek izmantota, lai atbalstītu Cloudfare Bot Management.

1 gadi 19 dienas 15 stundas 25 minūtes

Funkcionāls

we-love-cookies

.12eat.lt

Noteikumu pieņemšana

Līdz dzēšanai

Analītiski

  Aizpildiet pieprasījuma veidlapu