Postanowienia ogólne

 

12EAT POLSKA SP.Z O.O., kod osoby prawnej 200789240, adres siedziby: ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa; tel. nr +370 616 42 399, e-mail: biuro@12eat.pl. (dalej – 12EAT POLSKA, Spółka) oświadcza, że ochrona danych osobowych jest ważna dla naszych klientów, dostawców, partnerów i innych osób, których dane osobowe są przetwarzane (zwane dalej osobami, których dane dotyczą), dlatego z wielką odpowiedzialnością i troską chroni prywatność każdej osoby, których dane dotyczą.

Niniejsza polityka prywatności określa, w jaki sposób 12EAT POLSKA przetwarza dane osobowe osób, których dane dotyczą, w tym informacje o tym, jakie dane osobowe są przetwarzane, w jaki sposób są one gromadzone i dalej przetwarzane, jak długo są przechowywane, komu są udostępniane, jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą, oraz definiuje sposób wystąpienia o ich wykorzystanie, a także pozostałe kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Oświadczenie o ochronie prywatności zostało opracowane zgodnie z następującymi przepisami prawnymi:

 • Rozporządzenie 2016/679 (RODO) i akty towarzyszące;
 • Ustawa z 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych;
 • Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?

Sposób, w jaki gromadzimy Państwa dane, zależy od świadczonych na rzecz Państwa usług lub charakteru naszej współpracy.

12EAT POLSKA przetwarza dane:

 • Otrzymane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą (Państwa), np. poprzez wysłane do nas zapytania lub komunikaty z wskazanymi nadymi do kontaktu, zawarcie z nami umowy o współpracy lub przesłanie swojego CV w celu aplikowania na wolne stanowiska pracy;
 • które są generowane w toku korzystania z naszych usług, np. podczas korzystania z naszej sieci i usług, tj. wykonywania połączeń telefonicznych, wysyłania krótkich wiadomości tekstowych (SMS), przeglądania Internetu, odwiedzania naszych witryn internetowych itp.;
 • pozyskane z innych źródeł, np. w uzasadnionych przypadkach, od innych instytucji lub firm, tj. banków, publicznie dostępnych rejestrów, biur kredytowych (np. UAB „Creditinfo“), spółek ubezpieczeniowych, giełdy pracy itp.

W jakich celach i jakie dane osobowe przetwarzamy?

Cel gromadzenia danych Podstawa prawna Kategorie przetwarzanych danych osobowych Termin przechowywania danych
Rekrutacja pracowników Zgoda, prawnie uzasadniony interes, działania w celu zawarcia umowy Imię, nazwisko, wiek, rok urodzenia, kontakty, wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, hobby. Do końca rekrutacji
Tworzenie i zarządzanie miejscami pracy Wykonywanie umowy Imię, nazwisko, adres, PESEL, dane kontaktowe, nr konta bankowego Do wygaśnięcia umowy o pracę oraz zgodnie z prawem Republiki Litewskiej
Zarządzanie umowami z klientami Wykonywanie umowy Imię i nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe, informacje w zamówieniach lub korespondencji osób kontaktowych. Do wygaśnięcia umowy oraz zgodnie z terminami określonymi prawem Republiki Litewskiej
Zarządzanie umowami z dostawcami towarów i usług Wykonywanie umowy Imię i nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe, informacje w zamówieniach lub korespondencji osób kontaktowych. Do wygaśnięcia umowy oraz zgodnie z terminami określonymi prawem Republiki Litewskiej
Marketing bezpośredni Zgoda Stanowisko, imię, nazwisko, dane kontaktowe osoby do kontaktu. Do chwili rezygnacji z marketingu bezpośredniego
Analiza danych z badania satysfakcji klienta Zgoda Adres IP 12 mies. po zakończeniu badania
Bieżący monitoring wideo w celu ochrony mienia Uzasadniony interes Obraz utrwalony przez kamery monitoringu wideo. Nie przechowuje
Konta sieci społecznościowych Zgoda Imię, nazwisko, kontakty, zdjęcia, nagrania wideo, informacje w komunikacji. W czasie obserwowania kont Šviežia stotelė przez użytkownika
Konkursy Zgoda Imię, nazwisko, kontakty Do chwili wręczenia nagrody dla zwycięzcy konkursu
Bieżący monitoring wideo magazynu w celu ochrony mienia Uzasadniony interes Obraz utrwalony przez kamery monitoringu wideo. 14 dni
Nadajniki GPS w pojazdach Uzasadniony interes Przebyta odległość, adresy, czas, tankowanie, brawurowa jazda 12 mies.
Nagrania połączeń głosowych w celu utrzymania jakości usług Zgoda na kontynuowanie rozmowy Imię, nazwisko, stanowisko, firma, numer telefonu, e-mail  Do 1 miesiąca

W jaki sposób zabezpieczamy Państwa dane?

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych, 12EAT POLSKA wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. W wyborze i wdrażaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych Spółka kieruje się wytycznymi ENISA, dobrymi praktykami w zakresie bezpieczeństwa informacji, opracowanymi przez Państwowy Inspektorat ds. Ochrony Danych „Wytycznymi w zakresie wdrażania odpowiednich organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa danych dla administratorów i podmiotów przetwarzających dane osobowe”: https://vdai.lrv.lt/uploads/vdai/documents/files/Rekomend_tech_priemones_gaires_2018.pdf

Komu udostępniamy Państwa dane?

Do przetwarzania danych 12EAT POLSKA angażuje wyłącznie tych administratorów danych, którzy zapewniają zgodność z RODO oraz taki sam poziom bezpieczeństwa danych osobowych, jaki określono w Polityce danych osobowych 12EAT POLSKA.

Poniżej przedstawiamy listę kategorii zaangażowanych przez 12EAT POLSKA odbiorców danych:

 • przedsiębiorstwa grupy UAB Mantinga;
 • nasi zawodowi doradcy, rewidenci;
 • banki, organizacje transportowe lub inne osoby prawne i / lub fizyczne, jeśli wzajemne transakcje wymagają finansowania bankowego, transportu ładunków i / lub świadczenia innego rodzaju usług;
 • notariusze, jeżeli zawarta z Państwem umowa wymaga postaci notarialnej;
 • komornicy, podmioty świadczące usługi prawne i / lub windykacyjne, podmioty przejmujące prawo do roszczeń, osoby zarządzające wspólnymi rejestrami dłużników;
 • przedsiębiorstwa świadczące usługi centrów danych, hostingu, chmury, administrowania witryn internetowych i usługi pokrewne, przedsiębiorstwa opracowujące, dostarczające, utrzymujące i rozwijające oprogramowanie, przedsiębiorstwa świadczące usługi infrastruktury informatycznej, przedsiębiorstwa świadczące usługi telekomunikacji;
 • przedsiębiorstwa świadczące usługi reklamy i marketingu;
 • przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie archiwizacji, ochrony fizycznej i/lub elektronicznej, zarządzania aktywami i/lub inne usługi biznesowe;
 • innym osobom trzecim w związku ze sprzedażą, fuzją, przejęciem lub reorganizacją całości lub części naszej działalności lub w związku z podobnymi zmianami;
 • instytucje państwowe zgodnie z procedurą przewidzianą przez prawo: Państwowa Inspekcja Podatkowa, Centrum Rejestrów, Sodra, Giełda pracy itp.;
 • organy ścigania, na ich wniosek lub z własnej inicjatywy, jeżeli istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa, a także sądy i inne organy rozstrzygające spory; administratorów podatkowych.

Zasadniczo przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe osób, których dane dotyczą, na terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE / EOG), jednak dane osobowe mogą być przekazane poza granice UE / EOG, gdy jest to konieczne do osiągnięcia celów, dla których dane są gromadzone i przetwarzane.

Bez zgody osoby, której dane dotyczą, możemy przekazać dane tej osoby poza granice UE / EOG, jeśli jest wdrożony co najmniej jeden z następujących środków:

 • Komisja Europejska uznała, że państwo zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych;
 • Odbiorca w Stanach Zjednoczonych jest certyfikowany zgodnie z wymogami umowy UE-USA, zwanej „Tarczą Prywatności”;
 • Jest zawarta umowa zgodnie ze standardowymi warunkami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską,
 • Jest zapewnione przestrzeganie kodeksów postępowania lub innych zabezpieczeń wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Jakie prawa przysługują Państwu?

Zgodnie z postanowieniami RODO, Państwu jako osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 1. Prawo wglądu do danych osobowych. Czyli złożenia wniosku o udzielenie informacji, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane, a w przypadku ich przetwarzania, wglądu do przetwarzanych Państwa danych osobowych.
 2. Prawo do sprostowania danych osobowych. Czyli zgłoszenia żądania sprostowania Państwa danych osobowych, w przypadku uznania przetwarzanych przez nas danych osobowych za nieprawidłowe, niekompletne lub niedokładne.
 3. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia „zapomnianym”). Czyli zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych, jeśli Państwo uznają, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem lub w nieuczciwy sposób.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Czyli żądania ograniczenia (wstrzymania) przetwarzania Państwa danych osobowych innego niż przechowywanie – w przypadku, gdy np. zażądają Państwo sprostowania danych osobowych (w toku sprawdzenia i / lub korekty prawidłowości danych osobowych), lub stwierdzenia, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, lecz nie wyrażą Państwo zgody na ich usunięcie, w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych itp.
 5. Prawo do przeniesienia danych. Czyli żądania przeniesienia Państwa danych osobowych, które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, do Państwa i / lub innego administratora danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego.
 6. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Czyli wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Mantinga lub interes publiczny.
 7. Prawo żądania, aby Państwo nie podlegali wyłącznie decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, która powoduje dla Państwa skutki prawne lub istotny wpływ w podobny sposób;
 8. Prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonych nam zgód w zakresie przetwarzania danych osobowych, np. w celach marketingu bezpośredniego.
 9. Przysługuje Państwu prawo do odmowy udostępnienia swoich danych osobowych, lecz udostępnienia Państwa danych osobowych jest niezbędne i konieczne do celów określonych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności, więc w przypadku nieudostępnienia Państwa danych osobowych Šviežia stotelė może nie zrealizować wymienionych celów.

W jaki sposób można korzystać z przysługujących praw?

Korzystanie z przysługujących praw:

 1. Poprzez przesłanie wniosku w dowolnym formacie na adres e-mail biuro@12eat.pl Wniosek musi być podpisany i zeskanowany, należy do niego dołączyć kopię dokumentu tożsamości, abyśmy mogli zweryfikować Państwa tożsamość.
 2. Przesłanie wniosku listem poleconym na adres ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa, ze wskazanym doręczeniem do rąk własnych dyrektora generalnego. Wniosek powinien być podpisany. Należy do niego dołączyć kopię dokumentu poświadczającego tożsamość nadawcy.

Wniosek powinien być czytelny, podpisany, zawierać imię i nazwisko, adres i inne dane osoby, której dane dotyczą, o pożądanej formie komunikacji, informację, z których praw osoby, której dane dotyczą, oraz w jakim zakresie osoba, której dane dotyczą, chce z nich skorzystać.

W wyjątkowych przypadkach, w przypadku podejrzeń co do tożsamości osoby, której dane dotyczą, zastrzegamy sobie prawo do zażądania dodatkowych informacji, które pomogłyby nam zweryfikować tożsamość wnioskującej osoby, np. odpowiedzi na dodatkowe pytania związane z naszą współpracą, przedstawienia notarialne poświadczonych dokumentów itp.

Odpowiedź na Państwa wniosek zostanie udzielona w terminie nie przekraczającym 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia wpłynięcia wniosku. W wyjątkowych przypadkach wymagających dodatkowego czasu, po uprzednim powiadomieniu Państwa, przysługuje nam prawo do wydłużenia terminu udostępnienia żądanych danych lub zbadania innych określonych w Państwa wniosku żądań do 60 (sześćdziesięciu) dni kalendarzowych od daty wystąpienia.

12EAT POLSKA ma prawo odmówić rozpatrzenia wniosku osoby, której dane dotyczą, w przypadku stwierdzenia, że żądania są ewidentnie bezzasadne lub nieproporcjonalne, w szczególności ze względu na ich powtarzającą się treść.

W przypadku braku obustronnego porozumienia przysługuje Państwu prawo do wystąpienia do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest odpowiedzialny za nadzór i kontrolę przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531-03-00
kancelaria@uodo.gov.pl

Do kogo można kierować pytania dotyczące danych osobowych?

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących informacji zawartych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności lub ochrony Państwa danych osobowych oraz wykonywania przysługujących Państwu praw w 12EAT POLSKA, w tym powiadomień o dostrzeżonych naruszeniach danych osobowych, prosimy o kontakt w dowolny sposób z Dyrektorem Generalnym 12EAT POLSKA w wybrany przez Państwa sposób:

 • e-mail: biuro@12eat.pl;
 • telefon: +370 616 42 399;
 • pisemnie pod adres ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa

Jakie pliki cookie wykorzystujemy i w jaki sposób?

Plik cookie to niewielki plik tekstowy, który witryna internetowa zapisuje w przeglądarce komputera lub urządzenia mobilnego podczas odwiedzania witryny. Pozwala witrynie na jakiś czas „zapamiętać” Państwa działania i wybrane opcje (np. login, język, rozmiar czcionki i inne opcje wyświetlania), dzięki czemu nie musicie ich ponownie wprowadzać za każdą wizytą w witrynie lub przeglądania różnych jej stron.

Zebrane przez pliki cookies informacje pozwalają nam zapewnić Państwu wygodę przeglądania, a także dowiedzieć się więcej o zachowaniach użytkowników serwisu, analizować trendy i doskonalić witrynę.

Lista wykorzystywanych w witrynie plików cookies:

Nazwa pliku cookie Właściciel

Cel przetwarzania danych

 

Okres ważności Charakter pliku cookie

_ga

 

.12eat.lt

 

Plik cookie wdrożony przez Google Analytics. Plik cookie służy do obliczania danych dotyczących odwiedzających, sesji i kampanii oraz do monitoroania wykorzystania witryny w raporcie analizy witryny. Pliki cookies przechowują informacje anonimowo i przypisują losowo wygenerowany numer w celu identyfikacji unikalnych odwiedzających.

 

1 rok 20 dni 8 godzin 56 minut

 

Analityczny

_gid

 

.12eat.lt

 

Plik cookie wdrożony przez Google Analytics. Plik cookie służy do przechowywania informacji o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej i pomaga w generowaniu analitycznego raportu o efektywności strony. Zebrane dane, w tym liczba odwiedzających, źródło, z którego pochodzą, oraz strony zostają upublicznione anonimowo.

 

1 rok 19 dni 15 godzin 27 minut

 

Analityczny
_gat

.12eat.lt

 

Te pliki cookies zostały wdrożone przez Google Universal Analytics w celu zmniejszenia częstotliwości zapytań i ograniczenia gromadzenia danych w witrynach o dużym ruchu.

 

1 rok 19 dni 15 godzin 25 minut

 

Optymalizacji wydajności

 

woosw_key

 

.12eat.lt

 

Plik cookie serwera do HTTPS

 

1 rok 19 dni 15 godzin 35 minut

 

Innego
__cfduid

.cookieinfoscript.com

 

Plik cookie wykorzystują służby cdn, np. CloudFare, w identyfikowania poszczególnych klientów pod wspólnym adresem IP i zastosowania ustawień zabezpieczeń dla każdego klienta. Nie odpowiada żadnemu identyfikatorowi użytkownika w aplikacji internetowej i nie przechowuje żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.

 

1 rok 30 dni

 

Obligatoryjny

__cf_bm

 

.cookieinfoscript.com

 

Plik cookie wdrożony przez CloudFare. Plik cookie służy do obsługi Cloudfare Bot Management.

 

1 rok 19 dni 15 godzin 25 minut

 

Funkcyjny

we-love-cookies

 

.12eat.lt

 

Akceptacja polityki prywatności

 

Do chwili usunięcia

 

Analityczny

 

 

 

 

  Wypełnij formularz zapytania